Taro de Tahiche, Lanzarote

Taro de Tahiche, Lanzarote